OcaNetworkStatus

class OcaNetworkStatus()

Network status enum.

OcaNetworkStatus.Unknown

type: OcaNetworkStatus

Singleton object corresponding to the entry with value 0.

OcaNetworkStatus.Ready

type: OcaNetworkStatus

Singleton object corresponding to the entry with value 1.

OcaNetworkStatus.StartingUp

type: OcaNetworkStatus

Singleton object corresponding to the entry with value 2.

OcaNetworkStatus.Stopped

type: OcaNetworkStatus

Singleton object corresponding to the entry with value 3.