OcaPolarityState

class OcaPolarityState()

Polarity states

OcaPolarityState.NonInverted

type: OcaPolarityState

Singleton object corresponding to the entry with value 1.

OcaPolarityState.Inverted

type: OcaPolarityState

Singleton object corresponding to the entry with value 2.